Választási szabályzat

A Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének

választási szabályzata

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének (a továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az Egyesület alapszabálya IV. 1. része 2.) pontjának a) alpontjában foglalt rendelkezésre figyelemmel az Egyesület választási szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiakban állapítja meg:

A Szabályzat hatálya:

1.)A Szabályzat hatálya az Egyesület

a) jelölő bizottságának,

b) elnökségének,

c) felügyelő bizottságának, valamint

d) küldötteinek és elektorainak

választására terjed ki.

II. A választás általános szabályai

1.) Az Egyesület bármely tagjának jogában áll, hogy valamely arra jogosult személy e szabályzat hatálya alá tartozó tisztségre való jelölése, a jelölést követően pedig megválasztása érdekében népszerűsítő tevékenységet fejtsen ki.

2.) Ez a jog az Egyesület azon tagjai esetében, akik a felügyelő bizottságnak is tagjai, e megbízatásuk időtartama alatt szünetel.

3.) Az Egyesület egyéb tisztségviselői, valamint azon tagjai, akik az Egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, az 1.) pontban foglalt joguk gyakorlása során nem élhetnek vissza a tisztségükből illetőleg az Egyesülettel fennálló jogviszonyukból eredő esetleges befolyásukkal. Visszaélésnek minősül – különösen – az, ha az e pontban említett személyek az általuk kívánt módon szavazók részére az Egyesület által nyújtott szolgáltatások vagy juttatások igénybevételénél előnyt ígérnek, vagy az eltérően szavazókat e szolgáltatások, juttatások igénybevételénél hátrányos megkülönböztetéssel fenyegetik.

4.)A jelölő bizottság a jelöltek kiválasztása során figyelembe veszi a jelöltek szakmai felkészültségét, továbbá a látássérültek érdekében kifejtett korábbi érdekképviseleti tevékenységüket.

5.) A választó közgyűlésen a jelölő bizottság által jelölt tagokon túl bármelyik választásra jogosult tag jelölhet bármely tisztségre olyan személyt, akinek megválasztását az adott tisztségre az alapszabály lehetővé teszi, és aki a jelölést elfogadja.

6.) A levezető elnök mind a nyílt, mind a titkos szavazással történő választás előtt felsorolja a jelöltek nevét abc sorrendben. Ezt követően valamennyi jelöltnek lehetőséget kell adni, hogy – legfeljebb öt percben – bemutathassa magát és ismertethesse, milyen intézkedéseket tervez megválasztása esetén. Törölni kell a jelöltek közül azt a személyt, aki a választó közgyűlésen nem jelent meg – feltéve, hogy távolmaradását – előzetesen – alapos okkal nem mentette ki. Az ok alaposságát jóhiszeműen kell elbírálni.

7.) A szabazások lebonyolításakor a helyiségben csak a szavazásra jogosultak, valamint a lebonyolításban segédkező személyek lehetnek jelen. E szabály érvényesítése érdekében a szavazás megkezdése előtt – a jelenléti ív alapján – névsorolvasást kell tartani. Azok a szavazásra jogosult tagok, akik a jelenléti íven nem szerepelnek, ezt követően még jelezhetik szavazási szándékukat, s – a jelenléti ív aláírását követően – részt vehetnek a szavazásban. A szavazásra nem jogosultaknak a helyiséget a névsorolvasást követően kell elhagyni, és csak a szavazás befejeztét követően térhetnek vissza.

III. A nyílt szavazás szabályai

1.)Nyílt szavazás esetén a jelöltek nevét a választási bizottság elnöke olvassa föl abc sorrendben, a tagok pedig kézfeltartással szavaznak. A szavazatszámlálásnál minden esetben közre kell működnie olyan látó személynek, aki az Egyesületnek nem tagja, és azzal munkaviszonyban nem áll.

2.) Ha a szavazás végeztével szavazategyenlőség miatt nem állapítható meg valamely tisztségviselő személye, akkor az egyenlő számú szavazattal rendelkező jelöltek vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni. Ha a megismételt szavazáson újból szavazategyenlőség áll elő, a levezető elnök szavazata dönt. A levezető elnök ilyen esetben köteles részt venni a szavazásban.

IV. A titkos szavazás szabályai

1.)    Titkos szavazás esetén – a névsorolvasást, és a névsor esetleges kiegészítését követően – a szavazók részére zárt borítékot osztanak ki. Ezzel egyidejűleg a választási bizottság és egy olyan – a választási bizottság által felkért – független személy,aki az Egyesülettel sem tagsági, sem munkaviszonyban nem áll, ellenőrzi, hogy a szavazóurna üres-e, majd az urnát lepecsételik. A zárt borítékban minden jelölt neve külön cédulán szerepel – azon tisztség megjelölésével, melyre jelölték. A cédula a fenti adatokat fehér alapon fekete, legalább 20 DPI betűméretű síkírással és pontírással is tartalmazza. Azon személyek részére, akik sem a sík-, sem a pontírást nem képesek olvasni, olyan személy nyújthat segítséget a szavazócédulák azonosításában, aki az Egyesülettel sem tagsági, sem munkaviszonyban nem áll.

2.) A szavazócédulákat tartalmazó borítékba egy zárható kisebb borítékot is el kell helyezni, a szavazó e borítékba teszi azoknak a jelölteknek a nevét tartalmazó szavazócédulákat, akikre szavazni kíván. A szavazó legfeljebb annyi cédulát helyezhet a borítékba, ahányan az adott tisztségre összesen megválaszthatóak. Aki ettől több szavazócédulát helyez a borítékba, illetőleg üresen hagyja a borítékot, annak szavazata érvénytelen. Szintén érvénytelen annak a szavazata, aki a borítékot nem zárja le, vagy a cédulákat boríték nélkül dobja az urnába. Az érvénytelenség ezen eseteire a szavazókat a szavazás megkezdése előtt a választási bizottság elnöke figyelmezteti.

3.) A szavazó – miután a szavazócédulákat a zárható borítékba helyezte – a borítékot lezárja, és a szavazóurnába dobja.

4.) A választás végeztével az urnát a választási bizottság tagjai, valamint az 1. pontban említett független személy nyitja föl, majd a választási bizottság tagjai összeszámlálják a szavazatokat. A számlálást addig kell ismételni, amíg két egymást követő számlálás alkalmával ugyanaz az eredmény jön ki. Ha a jelöltek közti szavazatkülönbség nem haladja meg az ötöt, az azonos eredménynek három egymást követő számlálás alkalmával kell kijönnie. Ha a szavazó urnában több, szavazatokat tartalmazó boríték van, mint amennyi a szavazók száma, a szavazást meg kell ismételni.

5.) Ha a szavazás végeztével szavazategyenlőség miatt nem állapítható meg valamely tisztségviselő személye, akkor az egyenlő számú szavazattal rendelkező jelöltek vonatkozásában a szavazást meg kell ismételni. Ha a megismételt szavazáson újból szavazategyenlőség áll elő, a jelöltek közt sorsolás dönt. Ilyen esetben az egyenlő számú szavazatot kapott jelöltek nevét tartalmazó cédulákat külön-külön zárt borítékba kell helyezni. A borítékok közül a választási bizottság elnöke választ egyet, és amelyik jelölt neve a borítékban lévő szavazócédulán szerepel, az nyeri el a tisztséget.

6.) A választó közgyűlés jegyzőkönyvében fel kell tüntetni

a) a választás helyét,

b) a választás kezdő és befejező időpontját, továbbá

c) az urna felnyitásának időpontját,

d) a választási bizottság tagjainak nevét az elnök esetében a tisztségére való utalással,

e) a jelöltek nevét,

f) az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát,

g) az összes szavazat számát,

h) az összes érvényes szavazat számát,

i) az érvénytelen szavazatok számát,

j) azt, hogy a szavazás alatt rendkívüli esemény történt-e, valamint merült-e föl a szavazás folyamán kifogás, továbbá

k) a megválasztott jelöltek nevét és tisztségét.

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a szavazók névsorát.

7.) A szavazócédulákat a választást követő harminc napig, kifogás esetén pedig annak elbírálásáig  meg kell őrizni.

E szabályzatot a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének közgyűlése 2005. szeptember 3. napján fogadta el.

Fodor Ágnes elnök