A Péntek Lajos Alapítvány pályázata

A Péntek Lajos Alapítvány pályázata – Pályázati kiírás

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, a 2023. évben is pályázatot hirdet Magyarországon tanuló, magyar állampolgárságú általános és középiskolai tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/ segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

A pályázat keretösszege 630.000, – Ft, amely az Alapítvány tőke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

Pályázati részvétel feltétele: hivatalos oktatási intézmény tanulója, a jó tanulmányi eredmény. A pályázaton való részvételhez a 3,5 átlagnál jobb tanulmányi eredmény szükséges.

A pályázat során maximum 21 gyermek támogatására nyílik lehetőség, melynek konkrét összege a feltételeknek megfelelő nyertesek tanulmányi eredményétől, a pályázók számától függ, a fent jelölt keretösszegre tekintettel. A pályázat elbírálása után a nyertesek részére a támogatás esetenkénti konkrét összegéről az Alapítvány tájékoztatást ad.

Az Alapítvány ezzel a pályázattal a 18 év alatti azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.

Örömmel vennénk olyan pályázatot is, ahol az átlagtól eltérő tevékenység gyakorlóját támogathatnánk, aki például zenei vagy más művészeti területen is eredményes. Továbbá szívesen támogatunk olyan pályázó diákot, aki kreatív gondolkodásával a későbbiekben eredményes tanulmányokat folytathat például műszaki-, informatikai területeken.

Előnyben részesítjük:

Pályázni kizárólag a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljes körű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap és a mellékletek, valamint a bemutatkozó levél határidőben történő benyújtásával lehet.

A pályázó a tanulmányát-, életvitelét segítő különféle eszközök, beszerzésére nyújthat be pályázatot.

A megpályázható összeg: maximum 30.000 – 50.000 Ft, tanulmányi átlagtól függően, melyet a kuratórium határoz meg. Amennyiben egy családból több pályázat érkezik be a kuratórium egyedi döntésével az egy családban élő gyermekeket együttesen támogathatja az egyéb körülmények figyelembevételével megállapított összeggel.

Pályázni az alábbi csoportokba tartozó eszközökre lehet:

A pályázat kötelező mellékletei:

1. Pályázati adatlap

2. Látássérülést igazoló dokumentum
a). MVGYOSZ és tag-szervezeteinek tagsági igazolványának fénymásolata (fényképes és az érvényes tagsági jogviszonyt igazoló oldalak) vagy,
b). emelt szintű családi pótlékot megállapító érvényes határozat fénymásolata

3. Az egy háztartásban élő több látássérült személy esetén valamennyiük fogyatékosságát igazoló dokumentumok (tagsági igazolvány fénymásolata, vagy fogyatékossági támogatást vagy vakok személyi járadékát megállapító határozat másolata, vagy emelt összegű családi pótlékot megállapító határozat másolata)

4. Bemutatkozó levél a pályázati adatlapon közöltek szerint.
iskolai pedagógus javaslata a pályázati adatlap figyelembevételével, a pályázó tanulmányaira tekintettel.

az iskolai jogviszony igazolása.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a csatolandó fogyatékosságot igazoló dokumentumokat minden esetben másolatban szíveskedjenek benyújtani, kivétel a nyertes pályázók által benyújtott eszközvásárlás eredeti számlái! A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és a VGYKE nem vállalja az eredeti dokumentumok visszajuttatását a pályázók részére!

Nyomatékosítjuk, hogy a támogatást csupán abban az esetben tudjuk kifizetni, ha a beszerzett eszközről szóló számlák dátuma 2023. október 02. és december 06. közé esik, illetve a benyújtott eredeti számlák a támogatott személy nevére szólnak.

Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a pályázat benyújtása nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését!

A pályázati felhívás és adatlap letölthető a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa honlapjáról, a VGYKE honlapjáról itt,
illetve beszerezhető személyesen, vagy kérhető e-mailben a VGYKE központi ügyfélszolgálatán az alábbi elérhetőségeken:

VGYKE központi ügyfélszolgálat: 1141 Budapest, Szugló u. 81.

Telefon: (1)384-5541 (1-es menüpont)

E-mail: ugyfel@vgyke.com

A pályázatok benyújtási határideje 2023. október 27. péntek.

A pályázatok benyújthatók postai úton a VGYKE postacímére: 1590 Budapest Zugló 1 Posta, Pf.: 119. illetve személyesen a VGYKE központi ügyfélszolgálatán.

Az egyesület ügyfélszolgálati irodájában munkatársaink előzetes egyeztetés esetén állnak rendelkezésükre a pályázati adatlapok kitöltésében.

Postai benyújtás esetén határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, melyen a postai bélyegző legkésőbbi dátuma 2023. október 27. A postán benyújtott pályázatokat kérjük, elsőbbségi postázással feladni szíveskedjenek!

A személyesen benyújtott pályázatok esetén az egyesület munkatársai átvételi elismervényt állítanak ki. A személyesen történő benyújtás határideje 2023. október 27. péntek 12 óra.
Később beérkező Pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

A pályázatok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány kuratóriuma bírálja el legkésőbb 2023. november 17. napig. A pályáztatónak jogában áll az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást megítélni. A pályázat eredményéről az elbírálást követő 7 munkanapon belül minden pályázó értesítést kap, az általa megadott e-mail címre vagy a pályázó iskolájának e-mail címére, ennek hiányában a pályázó postai úton kap értesítést. Az értesítés objektív feltétele a jól olvasható cím megadása. A nyertes pályázók listája elérhető lesz a VGYKE honlapján is. Az elnyert támogatások felhasználására 2023. december 6-ig van lehetőség.

Az eredeti számlát legkésőbb 2023. év december 12. napjáig a VGYKE központi ügyfélszolgálatán be kell nyújtani, cím: 1141 Budapest, Szugló utca 81., vagy postán elküldeni, hogy december 12. napig beérkezzen, postacím: 1590 Budapest Zugló 1 Posta, Pf.: 119.

Nem bírálható el az a pályázat, amely:

A megpályázott eszköz megvásárlását a pályázó nevére szóló ÁFA-s számlával kell igazolnia a nyertesnek, melynek eredeti példányát a VGYKE központi ügyfélszolgálatán be kell mutatni, és leadni. Az eredeti számla kerül a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványához. A támogatást az Alapítvány jóváhagyása után, utófinanszírozásként, egyösszegben, banki átutalással, a pályázó által megjelölt bankszámla tulajdonos bankszámlájára kerül kifizetésre, a nyertes pályázó nevének feltüntetésével.

A pályáztató a támogatás felhasználásának ellenőrzésére bármilyen, a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon jogosult.

Várjuk a megkereséseket, hogy az adományozók szándékainak megfelelően segíthessük a látássérült tanulókat!

Felkérés:

Jelen pályázattól függetlenül a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztelettel kéri a pályázó környezetében élőket és a jószándékú ismerősöket, hogy SZJA 1%-os felajánlásukkal, vagy más adományukkal segítsék a rászorult gyermekek támogatását segítő munkát.

Az alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10200823-22213619-00000000

Az így befolyt pénz csaknem teljes egészében növeli a későbbi pályázatok finanszírozására fordítható összeget, mely több gyermek támogatását teszi lehetővé.

A most támogatásra fordítható összeg, az évek alatt felajánlott adományoknak köszönhetően áll rendelkezésre.

Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány

E-mail: simbetet@t-online.hu

Telefon: (1) 407 0773

Javasoljuk az Alapítvány weblapjának felkeresését, ahol több, a pályázattal kapcsolatos információ is megtalálható.

Budapest, 2023. szeptember 26.

Üdvözlettel:

Fodor Ágnes és Sipos Balázs
A VGYKE elnöke és az Alapítvány képviselője

#alapítvány #csökkentlátók #diákok #felhívás #kiírás #látássérült #pályázat #PéntekLajosAlapítvány #tanulók #VGYKE

A „Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány” pályázata

Kép forrása: http://www.nkvg.hu

Kép forrása: http://www.nkvg.hu

Az alapító okirat szerint évente, legfeljebb 10 pályázó részesülhet egyösszegű, pénzbeli támogatásban.

1. Elnyerhető támogatás
Alapítványunk ebben az évben a beérkezett pályázatok alapján maximum 200.000 Ft összegben fog támogatást nyújtani, legfeljebb tíz, sikeresen pályázó látássérült személynek.

2. A támogatandó célok:
Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2017 – ben folyamatban van, vagy legalább elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett bankhitel törlesztése 2017 – ben is folyik.

a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,lakáscsere;
b) Lakás építése, bővítése;
c) Lakás felújítása, tatarozása;
d) illetve az a)- c) pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.

3. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az, az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal), igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az Alapítvány Alapító Okirata szerint a 2. a) és b) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Azok a pályázók tehát, akik az a), illetve b) pont szerinti támogatásban már részesültek, valamint akik a c) pont szerinti támogatásban öt éven belül részesültek, és a támogatást ténylegesen igénybe is vették, most nem pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a 2. c) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

4. A pályázás módja:

Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap kitöltése útján lehet. Ebben a pályázónak részletesen, dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a megvalósítandó konkrét célt és meg kell jelölnie az igényelt pénzösszeget. Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit, családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.). A vakság fennállásának tényét a vakok személyi járadékát, vagy fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, míg a pályázó, valamint vele együtt élő családtagok jövedelmi viszonyait a folyósító szerv által kiadott igazolással, illetve munkáltatói igazolással kell alátámasztani. A részletes ismertetések mellé csatolnia kell egy olyan tartalmú nyilatkozatot, melyben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az Alapítvány a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhessen. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A szükséges adatlap, illetve a nyilatkozatok 2017. február 16-tól a Hermina Egyesületnél, illetve a Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesületénél személyesen átvehetők, valamint letölthetőek innen is, word dokumentumként:

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap elektronikus kitöltéshez

Pályázati űrlap kézi kitöltéshez

Az elektronikus formában kitöltött pályázatokat az info@vaklakas.hu címre szíveskedjenek megküldeni a szükséges mellékletek csatolásával.

A fent említett mellékletek (igazolások, határozatok) hiányában benyújtott pályázat érvénytelen.

Az Alapítvány a pályázat adatait és a kapott támogatás felhasználását, minden, jogszabályban nem tiltott módon, jogosult ellenőrizni. Nem lehet támogatásban részesíteni a pályázót, ha valótlan adatokat közölt. Nem részesülhet juttatásban továbbá az Alapítvány tisztségviselője, az Alapítványhoz csatlakozó támogató és mindezen személyek hozzátartozója.

A benyújtott pályázatban foglaltak előzetes, vagy utólagos ellenőrzése érdekében, a későbbi külső szakértői közreműködés részbeni finanszírozásához hozzájárulásként, a pályázónak a pályázat beadásával egyidejűleg 1000,- Ft ügyintézési díjat kell megfizetnie készpénzben, vagy postai benyújtás esetén átutalnia az Alapítvány K and H Bank Zrt. – nél vezetett:

10409015 – 50526588 – 89661009 számlaszámára.

Az ügyintézési díj megfizetésének hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázathoz a – fent említett – díj befizetésének igazolására szolgáló iratot is mellékelni kell.

5. A pályázat benyújtásának ideje és helye:

A pályázatokat 2017. május 9 – ig kell eljuttatni:

Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat akkor is, ha azt, legkésőbb 2017. május 9 -én postára adják. A határidő lejártát követően benyújtott pályázat érvénytelen.

6. Az elbírálás módja:

A benyújtási határidő lejártát követő 45 napon belül az Alapítvány kuratóriuma a pályázók rászorultsága alapján dönt a támogatások odaítéléséről. A kuratórium a pályázótól nem kér hiánypótlást vagy bármilyen kiegészítést, kizárólag az elbíráláskor rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ezért minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat teljes körűen, részletesen, világosan és egyértelműen tartalmazza a szükséges információkat. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy elérhetőségüket (különösen mobiltelefon szám, e – mail cím) a pályázati adatlapon mindenképp tüntessék fel!

A pályázókat a pályázat eredményéről az Alapítvány kuratóriuma írásban értesíti, ezen túlmenően a nyertesek listáját saját honlapján, a Hermina Egyesület és a Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesületének honlapján, illetve a “Vakok Világa” c. folyóiratban is közzé teszi.

7. A támogatás kifizetése és felhasználása:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás kifizetése utólagosan, a benyújtott szerződés, számla vagy más bizonylat alapján átutalással, vagy készpénzzel történik.

Csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség előleg folyósítására. Az odaítélt összeg tényleges átutalására (kifizetésére) 2017. október elején kerülhet sor, mivel az alapítói vagyon banki lekötése ekkor jár le.

Az összeg felhasználására 2017. december 31 – ig van lehetőség, az addig fel nem használt pénz a következő évben megpályázható összeget gyarapítja. A kifizetés és felhasználás konkrét módját az Alapítvány a nyertes pályázóval írásban, megállapodás útján rögzíti.

Az Alapítvány Alapító Okirata a pályázatok benyújtásának helyén és a honlapon is megtekinthető.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

Az Alapítvány a K and H Bank Zrt. – nél vezetett:

                10409015 – 50526588 89661009  számlaszámára

várja a felajánlásokat, melyeket előre is köszön.

Amennyiben céljainkkal egyetért, és lehetősége van rá, kérjük, támogassa alapítványunkat!

Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlását is – örömmel és köszönettel – fogadjuk!

Budapest, 2017. január 28.

Az alapítvány kuratóriuma

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap elektronikus kitöltéshez

Pályázati űrlap kézi kitöltéshez

Tartottak a vakoktól, ma náluk táboroztatják a gyereküket

kep

“És mi lesz? Majd itt fogjuk kerülgetni a vakokat”?

– ezt beszélték a vámosújfaluiak, amikor Németh Márta, a vakszakon végzett gyógypedagógus 1998-ban úgy döntött, ezen a bodrogközi településen hozza létre a látássérülteket segítő alapítványát. A település lakói azóta megbarátkoztak az ötlettel, és az itt dolgozó és élő látás- és értelmi sérült emberekkel. Igaz, nem is nagyon tehetnének mást, hiszen a mára már három épületből álló, és ötven embernek munkát adó Búzavirág Alapítvány megkerülhetetlen Vámosújfalu életében.

(…)

A látás- és értelmi sérülteken kívül az alapítvány munkát ad a környéken élő megváltozott munkaképességűeknek is, így például az ötvenes éveiben járó Ilonának, akit leszázalékolása után nem halmoztak el állásajánlattal. Az alapítvány azonban felvette, ráadásul azt csinálhatja, ami az eredeti szakmája: a híres sárospataki motívumokat festi az itt készített fazekas termékekre.  “Ennek az a lényege, hogy egy levelet egyetlen ecsetvonással festünk meg” – magyarázza, miután beállok mögé. Két másik társával csendben dolgoznak, kérdésemre, hogy cserélik-e egymás között a munkát, nagyot nevetnek: “mi cseréljük egymás között, de Ilona mindig ezt csinálja, mert ezt rajta kívül más itt nem tudja”.

A fazekasság az alapítvány foglalkoztatási programjának egyik fő iránya: vakok, enyhén és középsúlyosan értelmi sérültek, leszázalékoltak dolgoznak együtt, mindenki azt a munkát csinálja, ami jól megy neki.

(…)

A munkaidő délig tart, aki menzás, még megebedél, de akik nem, azok sem rohannak haza. Ott maradnak délutánra is, és készülnek a hétvégi csörgőlabda-bajnokságra. A játék lényege, hogy egy széles kapuban áll három játékos, a pálya túloldalán levő kapuban szintén, és a kosárlabda méretű labdát a saját térfelükről megpróbálják az ellenfél kapujába gurítani. Aki valamennyire lát, annak is be van kötve a szeme, a közönségnek pedig szinte végig csendben kell maradnia, különben nem lehet hallani a labda csörgését, ami az egyetlen eligazodási pontjuk a játékban résztvevőknek. A búzavirágosok annyira jók, hogy az országos bajnokságban is játszanak.

Az alapítvány kézműves táborokat is szervez gyerekeknek. A lakóotthon feletti tetőteret építették be, az itt nyaraló gyerekekkel pedig akadályozottsággal élők is foglalkoznak. A táborok első napja mindig az érzékenyítésről szól: különböző feladatok vannak, amiket bekötött szemmel és vakvezető kutya segítségével kell megoldaniuk. Egyre több vámosújfaluit íratnak be szüleik a táborba, de a környékről is jönnek gyerekek.

A Búzavirág az egyetlen hasonló alapítvány a környéken, éppen ezért nagy a túljelentkezés is, főleg a megváltozott munkaképességűek szeretnének itt állást kapni, de a mostani ötven fővel már bőven teltház van.

Forrás: rehabportal.hu, abcúg, Prókai Eszter
Fotó: Hajdú D. András

Gyászjelentés

Kép forrása: mysendoff.com

Kép forrása: mysendoff.com

Ezt a nemes célokat szolgáló Alapítványt Péntek Lajos Úr 24 éve hívta életre, felvállalta, hogy tőle telhető mértékben, a saját terheit félretéve tesz sorstársainak ügyéért. Az Alapítvány évről-évre a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével karöltve országos pályázati lehetőség megvalósításával azon tanulói jogviszonyt folytató látássérült gyermekeket támogatta, akik nehezebb élethelyzetüknél fogva egy-egy tanulást segítő eszköz megvásárlására nem lettek volna képesek az Alapítvány segítsége nélkül.
Az elmúlt 3 év időszakában az Alapítvány közel 70 gyermeket segített speciális, tanulást segítő eszközökhöz.
Egyesületünk valamennyi munkatársa őszinte részvétét, és mély együttérzését szeretné kifejezni Péntek Lajos Úr elhunyta miatt. Hálás szívvel gondolunk mindarra az áldozatos munkára, mellyel sorstársainkat támogatta, segítette mindennapjaik könnyebbé tételében.
Sipos Balázs Úr arról tájékoztatta Egyesületünket, hogy az idei évben meghirdetett pályázat, amely pár nappal ezelőtt zárult, változatlan formában, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kerül lebonyolításra.

Pályázati kiírás!

Kép forrása: www.citylab.com

Kép forrása: www.citylab.com

A pályázat keretösszege 650.000,- Ft., amely az Alapítvány tőke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

Pályázati részvétel feltétele: hivatalos oktatási intézmény tanulója, a jó tanulmányi eredmény.   A pályázaton való részvételhez a 3,5 átlagnál jobb tanulmányi eredmény szükséges.

A pályázat során maximum 21 gyermek támogatására nyílik lehetőség, melynek konkrét összege a feltételeknek megfelelő nyertesek tanulmányi eredményétől, a pályázók számától függ, a fent jelölt keretösszegre tekintettel. A pályázat elbírálása után a nyertesek részére a támogatás esetenkénti konkrét összegéről az Alapítvány tájékoztatást ad.

 Az Alapítvány ezzel a pályázattal elsősorban a 18. év alatti azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.

Örömmel vennénk olyan pályázatot is, ahol az átlagtól eltérő tevékenység gyakorlóját támogathatnánk, aki például zenei vagy más művészeti területen is eredményes. Továbbá szívesen támogatunk olyan pályázó diákot, aki kreatív gondolkodásával a későbbiekben eredményes tanulmányokat folytathat például műszaki-, informatikai területeken.

Előnyben részesítjük:

Pályázni kizárólag a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és a VGYKE által kiadott pályázati űrlap teljes körű és a valóságnak mindenben megfelelő kitöltésével, illetve a kitöltött űrlap és a mellékletek, valamint a bemutatkozó levél határidőben történő benyújtásával lehet.

A pályázó a tanulmányát-, életvitelét segítő különféle eszközök, beszerzésére nyújthat be pályázatot.

A megpályázható összeg: maximum 30.000-50.000,-Ft, tanulmányi átlagtól függően, melyet a kuratórium határoz meg.  Amennyiben egy családból több pályázat érkezik be a kuratórium egyedi döntésével az egy családban élő gyermekeket együttesen támogathatja az egyéb körülmények figyelembevételével megállapított összeggel.

Pályázni az alábbi csoportokba tartozó eszközökre lehet:

A pályázat kötelező mellékletei:

 1. Pályázati adatlap
 2. Látássérülést igazoló dokumentum

a). MVGYOSZ és tagszervezeteinek tagsági igazolványának fénymásolata (fényképes és az érvényes tagsági jogviszonyt igazoló oldalak) vagy,

b). emelt szintű családi pótlékot megállapító érvényes határozat fénymásolata

 1. Az egy háztartásban élő több látássérült személy esetén valamennyiük fogyatékosságát igazoló dokumentumok (tagsági igazolvány fénymásolata, vagy fogyatékossági támogatást vagy vakok személyi járadékát megállapító határozat másolata, vagy emelt összegű családi pótlékot megállapító határozat másolata)
 1. Bemutatkozó levél a pályázati adatlapon közöltek szerint.

– iskolai pedagógus javaslata a pályázati adatlap figyelembevételével, a pályázó tanulmányaira. tekintettel.

– az iskolai jogviszony igazolása.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a csatolandó fogyatékosságot igazoló dokumentumokat minden esetben másolatban szíveskedjenek benyújtani, kivétel a nyertes pályázok által benyújtott eszközvásárlás eredeti számlái! A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa és VGYKE nem vállalja az eredeti dokumentumok visszajuttatását a pályázók részére!

Nyomatékosítjuk, hogy a támogatást csupán abban az esetben tudjuk kifizetni, ha a beszerzett eszközről szóló számlák dátuma 2016. október 01. és december 15. közé esik, illetve a benyújtott eredeti számlák a támogatott személy nevére szólnak.

Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy a pályázat benyújtása nem jelenti automatikusan a támogatás odaítélését!

A pályázati felhívás és adatlap 2016. szeptember 30. napjától letölthető, illetve beszerezhető személyesen vagy kérhető e-mailben a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban az alábbi elérhetőségeken:

VGYKE központi ügyfélszolgálat: 1146. Budapest, Hermina út 57.

Telefon: (1)384-5541 (1-es menüpont)

E-mail: ugyfel@vgyke.com


Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete:

Cím: 2040. Budaörs, Szivárvány utca 5.

Telefon: (23) 428-727

E-mail: budaors@vgyke.com


Cegléd és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:

Cím: 2700. Cegléd, Alkotmány utca 11.

Telefon: (70) 773-4044

E-mail: cegled@vgyke.com


Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:

Cím: 2370. Dabas, Szent István tér 1/B

Telefon: (70) 773-4072

E-mail: dabas@vgyke.com


Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:

Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság u. 23.

Telefon: (70) 387-5265

E-mail: godollo@vgyke.com


Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete:

Telefon: (70) 387-5263

Dunakanyari Látássérültek Egyesülete:

Cím: 2600. Vác, Földvári tér 14.

Telefon: (70) 773-4078

E-mail: vac@vgyke.com


A pályázatok benyújtási határideje 2016. október 31. hétfő.

A pályázatok benyújthatók postai úton a VGYKE postacímére: 1380. Budapest, Pf. 1075. illetve személyesen a VGYKE központi ügyfélszolgálatán és kistérségi irodáiban.

Az egyesület ügyfélszolgálati irodáiban munkatársaink előzetes egyeztetés esetén állnak rendelkezésükre a pályázati adatlapok kitöltésében.

Postai benyújtás esetén határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, melyen a postai bélyegző legkésőbbi dátuma 2016. október 31. A személyesen benyújtott pályázatok esetén az egyesület munkatársai átvételi elismervényt állítanak ki. A személyesen történő benyújtás határideje 2016. október 31. hétfő 15 óra.

A pályázatok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány kuratóriuma bírálja el legkésőbb 2016. november 25. napig. A pályáztatónak jogában áll az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatást megítélni. A pályázat eredményéről az elbírálást követő 7 munkanapon belül minden pályázó értesítést kap, az általa megadott E-mail címére vagy a pályázó iskolájának E-mail címére, ennek hiányában a pályázó postai úton kap értesítést. Az értesítés objektív feltétele a jól olvasható cím megadása. A nyertes pályázók listája elérhető lesz a VGYKE honlapján is. Az elnyert támogatások felhasználására 2016. december 15-ig van lehetőség.

Nem bírálható el az a pályázat, amely:

A megpályázott eszköz megvásárlását a pályázó nevére szóló ÁFA-s számlával kell igazolnia a nyerteseknek, melynek eredeti példányát a VGYKE központi ügyfélszolgálatán be kell mutatni, és leadni. Az eredeti számla kerül a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványához. A támogatást az Alapítvány jóváhagyása után, utófinanszírozásként, egy összegben, banki átutalással, a pályázó által megjelölt bankszámla tulajdonos bankszámlájára kerül kifizetésre, a nyertes pályázó nevének feltüntetésével.

A pályáztató a támogatás felhasználásának ellenőrzésére bármilyen, a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon jogosult.

Várjuk a megkereséseket, hogy az adományozók szándékainak megfelelően segíthessük a látássérült tanulókat!

Felkérés:

Jelen pályázattól függetlenül a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztelettel kéri a pályázó környezetében élőket és a jószándékú ismerősöket, hogy SZJA 1%-os  felajánlásukkal, vagy más adományukkal segítsék a rászorult gyermekek támogatását segítő munkát.

Az alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10200823-22213619-00000000

Az így befolyt pénz csaknem teljes egészében növeli a későbbi pályázatok finanszírozására fordítható összeget, mely több gyermek támogatását teszi lehetővé.

A most támogatásra fordítható összeg, az évek alatt felajánlott adományoknak köszönhetően áll rendelkezésre.

Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány

E-mail: simbetet@nordtelekom.hu

Telefon:(1) 407 0773

http://web.nordtelekom.hu/simasz/alapitvany.html

Budapest, 2016. szeptember 30.

                                                           Üdvözlettel:

Fodor Ágnes                                                              Sipos Balázs

VGYKE elnöke                                                        alapítvány képviselője

 

A munkában is vidáman

P1020248P1020247

P1020246P1020245
Gyengénlátó kollégáink kifejezetten tetszetősnek ítélték meg a festést, míg vak kollégáinknak narrátor mesélte el, hogy mi látható a falfestményeken, így ők sem maradtak ki az élményből.

P1020244P1020243

P1020242P1020241
Szívből köszönjük az Alapítványnak és munkatársaiknak, hogy pihenő napjukon időt és fáradtságot nem kímélve ismét széppé varázsolták környezetünket!

P1020240P1020239

Íme Péntek, a rohamjelző kutya

Kép forrása: nlc.hu

Kép forrása: nlc.hu

Közel 20 éve képzik a magyar segítő kutyákat

Gondoltátok volna, hogy Magyarországon – leszámítva a vakvezető kutyákat – a kilencvenes évek végéig gyakorlatilag egyáltalán nem létezett segítőkutya-képzés? Pedig ez a szomorú igazság. „Akkoriban még nagyon más volt a közvélekedés a kutyákat illetően” – magyarázza dr. Topál József, a Kutyával az Emberért Alapítvány alapítója, majd hozzáteszi, hosszú éveknek kellett eltelniük ahhoz, hogy a kutya őrző-védő háziállatból megbecsült társállat lehessen.

A magyar segítőkutya-képzés végül 1996-ban indult útjára, bő egy évvel az után, hogy József és egy kollégája végignézett egy ausztriai bemutatót a mozgássérülteket segítő kutyák munkájáról. Azt mondja, a látottak döbbentették rá őket a hazai hiányosságra és ennek hatására hívta életre az alapítványt is, hogy az első négylábú segítők végre itthon is munkába állhassanak a rászorulók oldalán.

Erre a pillanatra négy évet kellett várni. A Kutyával az Emberért Alapítvány 2000-ben adta át az első magyar mozgássérült-segítőket: egyikük, Filip, még ugyanebben az évben megkapta az „Év Kutyájának” járó elismerést is.

A kutya, aki életmentésre született

Debrecenbe azonban nem a fent említett Filip, hanem egy másik különleges négylábú, Péntek miatt látogatott el a szerző. „Már az első pillanatban tudtuk, hogy nem hétköznapi kutya” – mondja az épp az első igazi tavaszi napfényben fürdőző kutyáról Nagy Lajos, az Aura Segítő Kutya Alapítvány vezetője. Aztán gyorsan hozzáteszi, Péntek alig néhány napos volt, mikor egy speciális teszt során kiderült, hogy tökéletes rohamjelző.

„Péntek volt az első kölyökkutya, akin élesben tesztelhettük a kiválasztási módszert. Sosem fogom elfelejteni, ahogy mentünk végig a pontokon, írtuk fel az eredményeit, aztán egyszer csak tudatosult bennünk, hogy egy leendő rohamjelző kutyát tartunk a kezünkben. Kis híján elájultunk.”
Merthogy az ilyesmi bizony ritka képesség. Hogy mennyire, azt jól példázza, hogy Lajosék később, negyven alomból egy ilyen kutyát sem találtak.

Azt egyébként, hogy kiből lehet rohamjelző és kiből nem, a 2007-ben létrejött alapítvány vezetője szerint, egy sor veleszületett tulajdonság dönti el. „Ezek egy részét közvetlenül a születés után is tesztelni lehet” – mondja, majd sorolni kezdi a jó rohamjelző legfontosabb ismérveit.

„Fontos, hogy a kutya jól motiválható legyen, hogy érzékeny legyen a fájdalomra, és hogy ha kell, képes legyen önálló döntéseket hozni. Emellett fontos szempont a kutya mozgásigénye is” – mondja Lajos, majd a lustálkodó Péntekre mutatva mosolyogva megjegyzi, a segítőknél kifejezetten jó pont az, ha valaki lassú.

„Visszaadta az életünket”

9 évvel ezelőtt az alapítvány Pénteket ajándékba kapta a tenyésztőtől. Mészáros Imre azt szerette volna, ha a rendkívüli kutya a kiképzést követően életeket ment majd. „Akkor még egyikünk sem tudta, hogy néhány hónap múlva ez pontosan így lesz majd” – árulja el Lajos, majd hozzáteszi, a labrador retriever nyolc hónappal később új családhoz került, ahol egy mind a négy végtagjára lebénult, epilepsziás kisfiú segítője és szinte azonnal a legjobb barátja lett.

Mielőtt Péntek beköltözött volna, Márkónak szinte mindig éjjel voltak rohamai. heti 2-3. A szülei rettegtek. Attól féltek, hogy egy újabb roham esetleg újabb súlyos agykárosodást okoz Márkónál. Egy idő után az anya már nem is aludt. Ha el is szenderedett, mindig fel-fel ébredt, hogy ránézzen a gyerekre. Mindezt hat éven keresztül. Aztán jött Péntek és egy csapásra mindent megváltoztatott.
(…)

Mivel a rohamjelzőket mindig az adott gazdával együtt képezik ki, és a hatékony feladatvégzésre is csak a gazdival együtt képesek, mióta visszakerült az alapítványhoz a nyolcéves Péntek terápiás segítőkutyaként segít az embereken. Az Aura Segítő Kutya Alapítvány többi négylábú segítőjével együtt járja az ország kilenc városát, hogy boldogságot lopjon a speciális nevelési igényű, halmozottan sérült és értelmi fogyatékos gyerekek mindennapjaiba.

Az eredeti cikk teljes terjedelmében ITT OLVASHATÓ

8 órában is dolgozhatnak a megváltozott munkaképességűek

A lap szerint jelenleg 125 ezer ember részesül rehabilitációs ellátásban, eddig legfeljebb heti 20 órában lehetett dolgozni, ennél többet vállalva megvonták az ellátást.

fotó 1

Ha a kormány támogatja és a parlament elfogadja az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által kezdeményezett törvénymódosító javaslatot, bármennyit dolgozhatnak az érintettek, feltéve, hogy a háromhavi jövedelmük nem több a minimálbér 150 százalékánál.

Az előterjesztés ezen felül értékállóbbá tenné a rehabilitációs és rokkantsági ellátás havi összegét is. A javaslat szerint a számítás alapösszege 94 500 forint lenne, amely minden évben a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint, azzal megegyező arányban nő majd. Eddig a juttatás a 2012-es minimálbér bizonyos százalékában volt meghatározva.

Mindemellett a törvénymódosítás komolyabb szankciókat szabna a nem együttműködő megváltozott munkaképességű emberekkel szemben, három hónapra felfüggesztenék azon személyek ellátásának folyósítását, akik nem teljesítik az együttműködési vagy rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeiket.

 

Forrás: hirado.hu

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány

Kép forrása: http://www.nkvg.hu

Kép forrása: http://www.nkvg.hu

Az alapító okirat szerint évente legfeljebb 10 pályázó részesülhet egyösszegű, pénzbeli támogatásban.

 1. Elnyerhető támogatás

Alapítványunk ebben az évben – a bankbetétek hozamainak jelentős csökkenése miatt – a tavalyi évhez hasonlóan rendkívül alacsony kiosztható összeggel fog rendelkezni, ezért a beérkezett pályázatok alapján a kuratórium döntésével várhatóan tíznél kevesebb pályázót fog támogatásban részesíteni személyenként maximum 200.000.-Ft összegben.

 1. A támogatandó célok:

Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2016 – ban folyamatban van, vagy legalább elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett bankhitel törlesztése 2016 – ban is folyik.

 1. a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,lakáscsere;
 2. b) Lakás építése, bővítése;
 3. c) Lakás felújítása, tatarozása;
 4. d) illetve az a)- c) pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.
 1. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az, az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal), igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az Alapítvány Alapító Okirata szerint a 2. a) és b) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Azok a pályázók tehát, akik az a), illetve b) pont szerinti támogatásban már részesültek, valamint akik a c) pont szerinti támogatásban öt éven belül részesültek, és a támogatást ténylegesen igénybe is vették, most nem pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a 2. c) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

 1. A pályázás módja:

Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap kitöltése útján lehet. Ebben a pályázónak részletesen, dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a megvalósítandó konkrét célt és meg kell jelölnie az igényelt pénzösszeget. Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit, családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.). A vakság fennállásának tényét a vakok személyi járadékát, vagy fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, míg a pályázó, valamint vele együtt élő családtagok jövedelmi viszonyait a folyósító szerv által kiadott igazolással, illetve munkáltatói igazolással kell alátámasztani. A részletes ismertetések mellé csatolnia kell egy olyan tartalmú nyilatkozatot, melyben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az Alapítvány a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhessen. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A szükséges adatlap, illetve a nyilatkozatok 2016. február 16-tól a Hermina Egyesületnél, illetve a Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesületénél személyesen átvehetők, valamint az egyesületek internetes oldaláról (www.herminaegyesulet.hu) és a (www.vgyke.com), illetve az alapítvány saját honlapjáról (www.vaklakas.hu) letölthetők.

A pályázat látássérültek számára akadálymentes elektronikus adatlapon is benyújtható, mely szintén letölthető a fenti weboldalakról. Az elektronikus formában kitöltött pályázatokat az info@vaklakas.hu címre szíveskedjenek megküldeni a szükséges mellékletek csatolásával.

A fent említett mellékletek (igazolások, határozatok) hiányában benyújtott pályázat érvénytelen.

Az Alapítvány a pályázat adatait és a kapott támogatás felhasználását, minden, jogszabályban nem tiltott módon, jogosult ellenőrizni. Nem lehet támogatásban részesíteni a pályázót, ha valótlan adatokat közölt. Nem részesülhet juttatásban továbbá az Alapítvány tisztségviselője, az Alapítványhoz csatlakozó támogató és mindezen személyek hozzátartozója.

A benyújtott pályázatban foglaltak előzetes, vagy utólagos ellenőrzése érdekében, a későbbi külső szakértői közreműködés részbeni finanszírozásához hozzájárulásként, a pályázónak a pályázat beadásával egyidejűleg 1000,- Ft ügyintézési díjat kell megfizetnie készpénzben, vagy postai benyújtás esetén átutalnia az Alapítvány K and H Bank Zrt. – nél vezetett:

10409015 – 50526588 – 89661009 számlaszámára.

Az ügyintézési díj megfizetésének hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázathoz a – fent említett – díj befizetésének igazolására szolgáló iratot is mellékelni kell.

 1. A pályázat benyújtásának ideje és helye:

A pályázatokat 2016. május 9 – ig kell eljuttatni:

– a Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesületéhez (1146 Budapest, Hermina út 57., postacím.: 1380 Budapest, Pf. 1075. telefonszám: 06/1 – 384 – 5541),

– a Hermina Egyesülethez (1146 Budapest, Hermina út 47., postacím: 1406 Budapest, Pf. 40.,telefonszám: 06/1 – 273 – 0755 vagy 06/1 384 – 8440 / 107., 108. mellék), illetve

Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat akkor is, ha azt, legkésőbb 2016. május 9 -én postára adják. A határidő lejártát követően benyújtott pályázat érvénytelen.

 1. Az elbírálás módja:

A benyújtási határidő lejártát követő 45 napon belül az Alapítvány kuratóriuma a pályázók rászorultsága alapján dönt a támogatások odaítéléséről. A kuratórium a pályázótól nem kér hiánypótlást vagy bármilyen kiegészítést, kizárólag az elbíráláskor rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ezért minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat teljes körűen, részletesen, világosan és egyértelműen tartalmazza a szükséges információkat.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy elérhetőségüket (különösen mobiltelefon szám, e – mail cím) a pályázati adatlapon mindenképp tüntessék fel!

A pályázókat a pályázat eredményéről az Alapítvány kuratóriuma írásban értesíti, ezen túlmenően a nyertesek listáját saját honlapján, a Hermina Egyesület és a Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesületének honlapján, illetve a “Vakok Világa” c. folyóiratban is közzé teszi.

 1. A támogatás kifizetése és felhasználása:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás kifizetése utólagosan, a benyújtott szerződés, számla vagy más bizonylat alapján átutalással, vagy készpénzzel történik.

Csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség előleg folyósítására. Az odaítélt összeg tényleges átutalására (kifizetésére) 2016. október elején kerülhet sor, mivel az alapítói vagyon banki lekötése ekkor jár le.

Az összeg felhasználására 2016. december 31 – ig van lehetőség, az addig fel nem használt pénz a következő évben megpályázható összeget gyarapítja. A kifizetés és felhasználás konkrét módját az Alapítvány a nyertes pályázóval írásban, megállapodás útján rögzíti.

Az Alapítvány Alapító Okirata a pályázatok benyújtásának helyén és a honlapon is megtekinthető.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

Az Alapítvány a K and H Bank Zrt. – nél vezetett:

10409015 – 50526588 89661009 számlaszámára

várja a felajánlásokat, melyeket előre is köszön.

Amennyiben céljainkkal egyetért, és lehetősége van rá, kérjük, támogassa alapítványunkat!

Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlását is – örömmel és köszönettel – fogadjuk!

Pályázati adatlap kézi kitöltéshez

Pályázati adatlap elektronikus kitöltéshez

Dr. Nyusti Szilvia,

az alapítvány elnöke és képviselője

Az “Informatika a látássérültekért” Alapítvány közleménye az Esélyegyenlítő projekttel kapcsolatban

Kép forrása: lesek.hu

Kép forrása: lesek.hu

Alapítványunk, mint a látássérültügyi informatika meghatározó szereplője számos felkérést kapott az egyes médiumoktól a projekt eredményének véleményezésére. Szakmai állásfoglalásunkról az MVGYOSZ elnökségét is tájékoztattuk, valamint az október 2-i rádióműsor kapcsán is történt előzetes telefonos egyeztetés az elnök úrral.

Ugyanakkor az elmúlt napokban az internetes levelezőlistákon, illetve egyéb fórumokon több valótlan és az alapítványunkat érintő, a jó hírnévhez való jogunkat sértő állítás jelent meg. Ezért szükségesnek tartjuk nyomatékosítani, hogy az Alapítvány nem támogatja, nem működik közre az Esélyegyenlítő projektben, és semmiféle pénzbeli vagy egyéb juttatást nem kért illetve fogadott el a projekt fejlesztőitől.

Az Alapítvány tevékenységi köre a látássérült emberek és érdekvédelmi szervezeteinek informatikai eszközökkel és szolgáltatásokkal történő támogatása, ennek részeként segítjük tanácsadással és elemzésekkel az MVGYOSZ munkáját is. Felvállaljuk az informatikai kérdések infokommunikációs-szakmai szakértői tevékenységének elvégzését, illetve az egyetemes tervezés és akadálymentesítés ISO 40500:2012 szabvány szerinti megvalósításának elősegítését és propagálását a lehetséges fórumokon. Viszont nem feladatunk az érdekvédelem, a különböző pályázati és egyéb források felhasználási hatékonyságának vizsgálata.

A vállalt feladatkörnek az Esélyegyenlítő projekt kapcsán is maximálisan eleget tettünk. A 2015. szeptember 28.-ára meghirdetett sajtótájékoztatón megjelentünk, az elhangzott elméleti bemutatót követően, konkrét szakmai kérdéseket tettünk fel, illetve felhívtuk a fejlesztő cég figyelmét a szabvány meglétére, alkalmazásának szükségességére.

Ezt követően elfogadtuk a Kossuth Rádió meghívását a Napközben műsorának október 2.-i adásába, ahol végig következetesen képviseltük a látássérült emberek informatikai igényeinek valós megoldási módját. A honlapok egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítására a nemzetközileg is elfogadott szabvány alkalmazása jelent egyedül megoldást, álláspontunk szerint kizárólag algoritmikus (gépi) technológiával nem lehet weboldalakat akadálymentessé alakítani.

Az adás előtti napon ellátogattunk a fejlesztő cég irodájába, ahol feltettük szakmai kérdéseinket a projektvezetőnek és a programozóknak, valamint benyomásokat szerezhettünk a belső tesztelés előtt álló webes alkalmazásról, mivel a sajtótájékoztatón csak PowerPoint diavetítés történt. Továbbá a korábbi szakértői tevékenységünk során összegyűjtött valós eseteken keresztül bemutattuk számukra a látássérült emberek webes akadálymentességi problémáit.

Tettük mindezt azért, mert meggyőződésünk, hogy feltételezések, fél információk, esetleg első felindulás alapján kialakított prekoncepciók alapján hiteles álláspontot sem kialakítani, sem képviselni nem lehet. Valljuk – és ez a rádióadás tematikájában, hangsúlyaiban is nyomatékosan megjelent -, hogy a higgadt, megfontolt érvelés és ismeretterjesztés célravezetőbb és hatékonyabb, mint a tények pontos ismerete nélküli – esetleg az azoktól való elzárkózáson alapuló – vádaskodás.

Alapítványunk – az elmúlt tizenöt évhez hasonlóan – továbbra is morális és szakmai hitelességgel dolgozik közhasznú céljai megvalósításáért.

 

Szuhaj Mihály

Elnök

 

“Informatika a látássérültekért” Alapítvány

Látogatás a Rex Alapítványnál

Rex állatsziget fotó 1

Rita széles mosollyal lépett ki a Rex Állatsziget irodájából, majd köszöntött minket. Kíváncsian vártuk, hogy vajon milyen állatok laknak még egy menhelyen a kutyusokon kívül. Az első állomás a nyuszik udvara volt, ahol Rita sok érdekességet mesélt: elmondta, hogyan is kerültek hozzájuk a tapsifülesek. Természetesen simogathattunk is puha nyuszkót kézben fogva, miközben egy-egy félénkebb jószág is ugrabugrált körülöttünk.

Láttunk háziszamarat, aki először jól megbámult minket, majd unottan visszaballagott a karám végébe. Tovább haladva csüngő hasú disznó köszöntött röfögésével. Érdekes pofája, mosolygó szemei miatt rácsodálkoztam.

A következő helyszínen a pacikat csodálhattuk meg. Azon túl, hogy milyen gyönyörűek, nagyon sok beteg gyermek, és felnőtt ember gyógyulását is elősegítik.

 

Rex állatsziget fotó 2Rex állatsziget fotó 3

 

Az utolsó állomásunk pedig a kutyusok lakhelyeinek körbejárása volt. Mivel a sok élménytől információtól picit kifáradtunk, így a cicák a következő látogatásra maradtak. Utólag úgy gondolom, kár volt izgulnom az első programszervezésem miatt, mert a visszajelzésekből ítélve mindenki nagyon jól érezte magát!

Széles Attiláné / Panka
Újpest közösségi mentora

Tájékoztatás a Péntek Lajos Alapítvány 2014. évi pályázatának eredményéről

Forrás: dunaharasztima.hu

Forrás: dunaharasztima.hu

A nyertesek névsorát alább olvashatják, akiknek ezúton is gratulálunk!