A „Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány” pályázati felhívása

A kép forrása: http://thesmithrealtors.com/
 

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány meghirdeti 2022. évi pályázatát a céljának megfelelő támogatások elnyerésére.

Az Alapítvány Alapító Okirata szerint legfeljebb 10 pályázó részesülhet
egyösszegű, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban.

Az elnyerhető támogatás maximális összege ebben az évben 400.000.-Ft pályázónként.

Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2022-ben folyamatban van, vagy legalább elkezdődik:

a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése, lakáscsere, illetve az ilyen célokra felvett bankhitel kiváltása;

b) Lakás építése, bővítése, illetve az ilyen célokra felvett bankhitel kiváltása;

c) Lakás felújítása, tatarozása, illetve az ilyen célokra felvett bankhitel kiváltása.

A pályázati adatlap letölthető az Alapítvány www.vaklakas.hu honlapjáról két
formátumban (pdf-dokumentumként és az akadálymentes e-kitöltést támogató formátumban is), illetve személyesen átvehető a Hermina Egyesületnél, vagy a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületénél. Az adatlap része egy olyan nyilatkozat, amelyben a pályázó írásban hozzájárul, hogy a vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az alapítvány a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhet. Az adatlapon nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A pályázatokat 2022. május 24-ig kell eljuttatni:

A teljes pályázati felhívás ide kattintva olvasható.

Figyelem! 2020. június 30-ig meghosszabbításra került A lakáspályázat benyújtásának határideje

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány (székhely: 1146 Budapest, Hermina u. 47.), a továbbiakban: Alapítvány, közleménye

Az Alapítvány kuratóriuma a 2020. május 21-én meghozott döntésével úgy határozott, hogy a 2020. évi pályázatának beadási határidejét 2020. június 30-ig meghosszabbítja.

Várjuk azoknak a személyeknek a pályázatait, akik a kialakult veszélyhelyzet következményei miatt, vagy egyéb okokból nem tudták beadni pályázatukat, nehézséget okozott a szükséges  iratok beszerzése, vagy nem tudtak megfelelő segítséget igénybevenni a pályázat benyújtásához.

Kérjük, hogy akik továbbra sem tudnak megfelelő segítséget igénybe venni a pályázat kitöltéséhez, jelezzék azt az alapítvány számára!

A pályázati felhívás és az adatlapok továbbra is elérhetők az alapítvány honlapján, a www.vaklakas.hu oldalon, valamint  tájékoztatást kérhetnek az egyesületek újrainduló személyes ügyfélszolgálatain.

Az Alapítvány képviseletében

dr. Nyusti Szilvia

Pályázati felhívás

A képen egy rajzolt ház látható, mellette egy sor felújításhoz használt eszköz

A kép forrása: http://thesmithrealtors.com/

Megjelent a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2020. évi pályázata

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány (székhely: 1146 Budapest, Hermina u. 47.), a továbbiakban: Alapítvány, jelen közleménnyel meghirdeti 2020. évi pályázatát a céljának megfelelő támogatások elnyerésére.

Az alapító okirat szerint legfeljebb 10 pályázó részesülhet egyösszegű, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban.

1. Elnyerhető támogatás

Az elnyerhető támogatás maximállis összege ebben az évben 300.000.-Ft pályázónként.

2. A támogatandó célok:

Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2020-ban folyamatban van, vagy legalább elkezdődik.

a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,lakáscsere;

b) Lakás építése, bővítése;

c) Lakás felújítása, tatarozása;

d) illetve az a)- c) pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.

3. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az, az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal), igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az Alapítvány Alapító Okirata szerint a 2. a) és b) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Azok a pályázók tehát, akik az a), illetve b) pont szerinti támogatásban már részesültek, valamint akik a c) pont szerinti támogatásban öt éven belül részesültek, és a támogatást ténylegesen igénybe is vették, most nem pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a 2. c) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap elektronikus kitöltéshez
Pályázati adatlap kézi kitöltéshez

A képen egy rajzolt ház látható, mellette egy sor felújításhoz használt eszköz

A kép forrása: http://thesmithrealtors.com/

A „Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány” pályázata

Kép forrása: http://www.nkvg.hu

Kép forrása: http://www.nkvg.hu

Az alapító okirat szerint évente, legfeljebb 10 pályázó részesülhet egyösszegű, pénzbeli támogatásban.

1. Elnyerhető támogatás
Alapítványunk ebben az évben a beérkezett pályázatok alapján maximum 200.000 Ft összegben fog támogatást nyújtani, legfeljebb tíz, sikeresen pályázó látássérült személynek.

2. A támogatandó célok:
Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2017 – ben folyamatban van, vagy legalább elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett bankhitel törlesztése 2017 – ben is folyik.

a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,lakáscsere;
b) Lakás építése, bővítése;
c) Lakás felújítása, tatarozása;
d) illetve az a)- c) pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.

3. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az, az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal), igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az Alapítvány Alapító Okirata szerint a 2. a) és b) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Azok a pályázók tehát, akik az a), illetve b) pont szerinti támogatásban már részesültek, valamint akik a c) pont szerinti támogatásban öt éven belül részesültek, és a támogatást ténylegesen igénybe is vették, most nem pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a 2. c) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

4. A pályázás módja:

Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap kitöltése útján lehet. Ebben a pályázónak részletesen, dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a megvalósítandó konkrét célt és meg kell jelölnie az igényelt pénzösszeget. Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit, családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.). A vakság fennállásának tényét a vakok személyi járadékát, vagy fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, míg a pályázó, valamint vele együtt élő családtagok jövedelmi viszonyait a folyósító szerv által kiadott igazolással, illetve munkáltatói igazolással kell alátámasztani. A részletes ismertetések mellé csatolnia kell egy olyan tartalmú nyilatkozatot, melyben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az Alapítvány a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhessen. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A szükséges adatlap, illetve a nyilatkozatok 2017. február 16-tól a Hermina Egyesületnél, illetve a Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesületénél személyesen átvehetők, valamint letölthetőek innen is, word dokumentumként:

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap elektronikus kitöltéshez

Pályázati űrlap kézi kitöltéshez

Az elektronikus formában kitöltött pályázatokat az info@vaklakas.hu címre szíveskedjenek megküldeni a szükséges mellékletek csatolásával.

A fent említett mellékletek (igazolások, határozatok) hiányában benyújtott pályázat érvénytelen.

Az Alapítvány a pályázat adatait és a kapott támogatás felhasználását, minden, jogszabályban nem tiltott módon, jogosult ellenőrizni. Nem lehet támogatásban részesíteni a pályázót, ha valótlan adatokat közölt. Nem részesülhet juttatásban továbbá az Alapítvány tisztségviselője, az Alapítványhoz csatlakozó támogató és mindezen személyek hozzátartozója.

A benyújtott pályázatban foglaltak előzetes, vagy utólagos ellenőrzése érdekében, a későbbi külső szakértői közreműködés részbeni finanszírozásához hozzájárulásként, a pályázónak a pályázat beadásával egyidejűleg 1000,- Ft ügyintézési díjat kell megfizetnie készpénzben, vagy postai benyújtás esetén átutalnia az Alapítvány K and H Bank Zrt. – nél vezetett:

10409015 – 50526588 – 89661009 számlaszámára.

Az ügyintézési díj megfizetésének hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázathoz a – fent említett – díj befizetésének igazolására szolgáló iratot is mellékelni kell.

5. A pályázat benyújtásának ideje és helye:

A pályázatokat 2017. május 9 – ig kell eljuttatni:

Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat akkor is, ha azt, legkésőbb 2017. május 9 -én postára adják. A határidő lejártát követően benyújtott pályázat érvénytelen.

6. Az elbírálás módja:

A benyújtási határidő lejártát követő 45 napon belül az Alapítvány kuratóriuma a pályázók rászorultsága alapján dönt a támogatások odaítéléséről. A kuratórium a pályázótól nem kér hiánypótlást vagy bármilyen kiegészítést, kizárólag az elbíráláskor rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ezért minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat teljes körűen, részletesen, világosan és egyértelműen tartalmazza a szükséges információkat. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy elérhetőségüket (különösen mobiltelefon szám, e – mail cím) a pályázati adatlapon mindenképp tüntessék fel!

A pályázókat a pályázat eredményéről az Alapítvány kuratóriuma írásban értesíti, ezen túlmenően a nyertesek listáját saját honlapján, a Hermina Egyesület és a Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesületének honlapján, illetve a “Vakok Világa” c. folyóiratban is közzé teszi.

7. A támogatás kifizetése és felhasználása:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás kifizetése utólagosan, a benyújtott szerződés, számla vagy más bizonylat alapján átutalással, vagy készpénzzel történik.

Csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség előleg folyósítására. Az odaítélt összeg tényleges átutalására (kifizetésére) 2017. október elején kerülhet sor, mivel az alapítói vagyon banki lekötése ekkor jár le.

Az összeg felhasználására 2017. december 31 – ig van lehetőség, az addig fel nem használt pénz a következő évben megpályázható összeget gyarapítja. A kifizetés és felhasználás konkrét módját az Alapítvány a nyertes pályázóval írásban, megállapodás útján rögzíti.

Az Alapítvány Alapító Okirata a pályázatok benyújtásának helyén és a honlapon is megtekinthető.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

Az Alapítvány a K and H Bank Zrt. – nél vezetett:

                10409015 – 50526588 89661009  számlaszámára

várja a felajánlásokat, melyeket előre is köszön.

Amennyiben céljainkkal egyetért, és lehetősége van rá, kérjük, támogassa alapítványunkat!

Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlását is – örömmel és köszönettel – fogadjuk!

Budapest, 2017. január 28.

Az alapítvány kuratóriuma

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap elektronikus kitöltéshez

Pályázati űrlap kézi kitöltéshez

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány

Kép forrása: http://www.nkvg.hu

Kép forrása: http://www.nkvg.hu

Az alapító okirat szerint évente legfeljebb 10 pályázó részesülhet egyösszegű, pénzbeli támogatásban.

 1. Elnyerhető támogatás

Alapítványunk ebben az évben – a bankbetétek hozamainak jelentős csökkenése miatt – a tavalyi évhez hasonlóan rendkívül alacsony kiosztható összeggel fog rendelkezni, ezért a beérkezett pályázatok alapján a kuratórium döntésével várhatóan tíznél kevesebb pályázót fog támogatásban részesíteni személyenként maximum 200.000.-Ft összegben.

 1. A támogatandó célok:

Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2016 – ban folyamatban van, vagy legalább elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett bankhitel törlesztése 2016 – ban is folyik.

 1. a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,lakáscsere;
 2. b) Lakás építése, bővítése;
 3. c) Lakás felújítása, tatarozása;
 4. d) illetve az a)- c) pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.
 1. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be az, az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal), igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az Alapítvány Alapító Okirata szerint a 2. a) és b) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Azok a pályázók tehát, akik az a), illetve b) pont szerinti támogatásban már részesültek, valamint akik a c) pont szerinti támogatásban öt éven belül részesültek, és a támogatást ténylegesen igénybe is vették, most nem pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a 2. c) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

 1. A pályázás módja:

Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap kitöltése útján lehet. Ebben a pályázónak részletesen, dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a megvalósítandó konkrét célt és meg kell jelölnie az igényelt pénzösszeget. Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit, családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.). A vakság fennállásának tényét a vakok személyi járadékát, vagy fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, míg a pályázó, valamint vele együtt élő családtagok jövedelmi viszonyait a folyósító szerv által kiadott igazolással, illetve munkáltatói igazolással kell alátámasztani. A részletes ismertetések mellé csatolnia kell egy olyan tartalmú nyilatkozatot, melyben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az Alapítvány a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhessen. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A szükséges adatlap, illetve a nyilatkozatok 2016. február 16-tól a Hermina Egyesületnél, illetve a Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesületénél személyesen átvehetők, valamint az egyesületek internetes oldaláról (www.herminaegyesulet.hu) és a (www.vgyke.com), illetve az alapítvány saját honlapjáról (www.vaklakas.hu) letölthetők.

A pályázat látássérültek számára akadálymentes elektronikus adatlapon is benyújtható, mely szintén letölthető a fenti weboldalakról. Az elektronikus formában kitöltött pályázatokat az info@vaklakas.hu címre szíveskedjenek megküldeni a szükséges mellékletek csatolásával.

A fent említett mellékletek (igazolások, határozatok) hiányában benyújtott pályázat érvénytelen.

Az Alapítvány a pályázat adatait és a kapott támogatás felhasználását, minden, jogszabályban nem tiltott módon, jogosult ellenőrizni. Nem lehet támogatásban részesíteni a pályázót, ha valótlan adatokat közölt. Nem részesülhet juttatásban továbbá az Alapítvány tisztségviselője, az Alapítványhoz csatlakozó támogató és mindezen személyek hozzátartozója.

A benyújtott pályázatban foglaltak előzetes, vagy utólagos ellenőrzése érdekében, a későbbi külső szakértői közreműködés részbeni finanszírozásához hozzájárulásként, a pályázónak a pályázat beadásával egyidejűleg 1000,- Ft ügyintézési díjat kell megfizetnie készpénzben, vagy postai benyújtás esetén átutalnia az Alapítvány K and H Bank Zrt. – nél vezetett:

10409015 – 50526588 – 89661009 számlaszámára.

Az ügyintézési díj megfizetésének hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázathoz a – fent említett – díj befizetésének igazolására szolgáló iratot is mellékelni kell.

 1. A pályázat benyújtásának ideje és helye:

A pályázatokat 2016. május 9 – ig kell eljuttatni:

– a Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesületéhez (1146 Budapest, Hermina út 57., postacím.: 1380 Budapest, Pf. 1075. telefonszám: 06/1 – 384 – 5541),

– a Hermina Egyesülethez (1146 Budapest, Hermina út 47., postacím: 1406 Budapest, Pf. 40.,telefonszám: 06/1 – 273 – 0755 vagy 06/1 384 – 8440 / 107., 108. mellék), illetve

Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat akkor is, ha azt, legkésőbb 2016. május 9 -én postára adják. A határidő lejártát követően benyújtott pályázat érvénytelen.

 1. Az elbírálás módja:

A benyújtási határidő lejártát követő 45 napon belül az Alapítvány kuratóriuma a pályázók rászorultsága alapján dönt a támogatások odaítéléséről. A kuratórium a pályázótól nem kér hiánypótlást vagy bármilyen kiegészítést, kizárólag az elbíráláskor rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ezért minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat teljes körűen, részletesen, világosan és egyértelműen tartalmazza a szükséges információkat.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy elérhetőségüket (különösen mobiltelefon szám, e – mail cím) a pályázati adatlapon mindenképp tüntessék fel!

A pályázókat a pályázat eredményéről az Alapítvány kuratóriuma írásban értesíti, ezen túlmenően a nyertesek listáját saját honlapján, a Hermina Egyesület és a Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesületének honlapján, illetve a “Vakok Világa” c. folyóiratban is közzé teszi.

 1. A támogatás kifizetése és felhasználása:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás kifizetése utólagosan, a benyújtott szerződés, számla vagy más bizonylat alapján átutalással, vagy készpénzzel történik.

Csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség előleg folyósítására. Az odaítélt összeg tényleges átutalására (kifizetésére) 2016. október elején kerülhet sor, mivel az alapítói vagyon banki lekötése ekkor jár le.

Az összeg felhasználására 2016. december 31 – ig van lehetőség, az addig fel nem használt pénz a következő évben megpályázható összeget gyarapítja. A kifizetés és felhasználás konkrét módját az Alapítvány a nyertes pályázóval írásban, megállapodás útján rögzíti.

Az Alapítvány Alapító Okirata a pályázatok benyújtásának helyén és a honlapon is megtekinthető.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

Az Alapítvány a K and H Bank Zrt. – nél vezetett:

10409015 – 50526588 89661009 számlaszámára

várja a felajánlásokat, melyeket előre is köszön.

Amennyiben céljainkkal egyetért, és lehetősége van rá, kérjük, támogassa alapítványunkat!

Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlását is – örömmel és köszönettel – fogadjuk!

Pályázati adatlap kézi kitöltéshez

Pályázati adatlap elektronikus kitöltéshez

Dr. Nyusti Szilvia,

az alapítvány elnöke és képviselője

Pályázat – Lakásgondok enyhítése 2015-ben

Kép forrása: www.gharjaggadeal.com

Kép forrása: www.gharjaggadeal.com

A „Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány” (székhely: 1146 Budapest, Hermina u. 47.), a továbbiakban: Alapítvány, jelen közleménnyel meghirdeti 2015. évi pályázatát a céljának megfelelő támogatások elnyerésére.

Az alapító okirat szerint évente legfeljebb 10 pályázó részesülhet egyösszegű, pénzbeni támogatásban.

 

Elnyerhető  támogatás:

Az Alapítvány ebben az évben – a bankbetétek hozamainak jelentős csökkenése miatt – a tavalyi évhez hasonlóan rendkívül alacsony kiosztható összeggel fog rendelkezni, ezért a beérkezett pályázatok alapján a kuratórium döntésével várhatóan tíznél kevesebb pályázót fog támogatásban részesíteni személyenként maximum 200.000.-Ft összegben.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap elektronikus kitöltéshez

Pályázati adatlap kézi kitöltéshez

Alapítványi támogatás a lakásgondok enyhítéséért

Forrás: www.nyaregyhaza.hu

Forrás: www.nyaregyhaza.hu

A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. május 8.

A támogatás összege:

Alapítványunk ebben az évben – a bankbetétek hozamainak jelentős csökkenése miatt – előreláthatóan 1.000.000 (azaz egymillió Ft -ot tud majd támogatásként a pályázók részére odaítélni. Ez az összeg esetleg növekedhet, amennyiben az alapítvány – a jelen felhívással kiírt – pályázat elbírálásáig további támogatáshoz, adományhoz jut.

Tekintettel arra, hogy a kiosztható összeg ebben az évben rendkívül alacsony, a beérkezett pályázatok alapján a kuratórium döntésével várhatóan tíznél kevesebb pályázó fog támogatásban részesülni.

A támogatandó célok:

Az alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2014-ben folyamatban van, vagy legalább elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett bankhitel törlesztése 2014-ben is folyik:

 a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,lakáscsere;

b) Lakás építése, bővítése;

c) Lakás felújítása, tatarozása;

d) illetve az a.- c. pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.

A pályázók köre:

Az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal, igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja pályázhat. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az alapítvány alapító okirata szerint az a) és b) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve a c.) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Azok a pályázók tehát, akik az a), illetve b) pont szerinti támogatásban már részesültek, valamint akik a c) pont szerinti támogatásban öt éven belül részesültek, és a támogatást ténylegesen igénybe is vették, most nem pályázhatnak.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a c) pontban meghatározott célra csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

A pályázati kiírás teljes szövege:
LETÖLTÉS

Pályázati adatlap kézi kitöltéshez:
LETÖLTÉS

Pályázati adatlap elektronikus kitöltéshez:
LETÖLTÉS

 

 
a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány nevében:

 dr. Nyusti Szilvia