Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány pályázati felhívása

2018. május 6.
A képen egy rajzolt ház látható, mellette egy sor felújításhoz használt eszköz

Az alapító okirat szerint évente, legfeljebb 10 pályázó részesülhet egyösszegű, pénzbeli támogatásban. Ebben az évben a beérkezett pályázatok alapján maximum 200000 forint összegben fog támogatást nyújtani, legfeljebb tíz, sikeresen pályázó látássérült személynek.

Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok megvalósítása 2018-ban folyamatban van, vagy legalább elkezdődik, illetve az ilyen célokra esetleg korábban felvett bankhitel törlesztése 2018-ban is folyik.

  • Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése, lakáscsere
  • Lakás építése, bővítése;
  • Lakás felújítása, tatarozása
  • Illetve az előbbi pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett bankhitel kiváltása, csökkentése.

A pályázók köre: 
Pályázatot nyújthat be az, az életvitelszerűen Budapesten élő vak nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító határozattal), igazolni tudja és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, illetőleg a szövetség bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének a tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre szándékozik költözni.

Az Alapítvány Alapító Okirata szerint vásárlásra, cserére, bővítésre és építésre  ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat támogatást, illetve felújításra, tatarozásra ugyanaz a személy öt éven belül újabb támogatást nem kaphat.

Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már támogatásban részesült, a felújításra vagy tatarozásra beadott pályázata csak abban az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki korábban abban még nem részesült.

A pályázás módja: 
Pályázni írásban, az erre a célra rendelkezésre álló adatlap kitöltése útján lehet. Ebben a pályázónak részletesen, dokumentumokkal is alátámasztva ismertetnie kell a megvalósítandó konkrét célt és meg kell jelölnie az igényelt pénzösszeget.

Ismertetni szükséges továbbá mindazokat a körülményeket, amelyeket a támogatásra való rászorultság alátámasztásához fontosnak tart (a jelenlegi lakáskörülményeit, családi helyzetét, vagyoni és jövedelmi viszonyait stb.).

A vakság fennállásának tényét a vakok személyi járadékát, vagy fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, míg a pályázó, valamint vele együtt élő családtagok jövedelmi viszonyait a folyósító szerv által kiadott igazolással, illetve munkáltatói igazolással kell alátámasztani. A részletes ismertetések mellé csatolnia kell egy olyan tartalmú nyilatkozatot, melyben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatairól az Alapítvány a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhessen. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A szükséges adatlap, illetve a nyilatkozatok 2018. február 16-tól a Hermina Egyesületnél, illetve a Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesületénél személyesen átvehetők, az alapítvány saját honlapjáról (www.vaklakas.hu) letölthetők, illetve innen is elérhetőek:

pályázati felhívás

Személyi lap kézi kitöltéshez

Személyi lap elektronikus kitöltéshez

Az elektronikus formában kitöltött pályázatokat az info@vaklakas.hu címre szíveskedjenek megküldeni a szükséges mellékletek csatolásával.  A fent említett mellékletek (igazolások, határozatok) hiányában benyújtott pályázat érvénytelen.

A benyújtott pályázatban foglaltak előzetes, vagy utólagos ellenőrzése érdekében, a későbbi külső szakértői közreműködés részbeni finanszírozásához hozzájárulásként, a pályázónak a pályázat beadásával egyidejűleg 1000,- Ft ügyintézési díjat kell megfizetnie készpénzben, vagy postai benyújtás esetén átutalnia az Alapítvány K and H Bank Zrt. – nél vezetett:
10409015 – 50526588 – 89661009 számlaszámára.

Az ügyintézési díj megfizetésének hiányában a benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázathoz a – fent említett – díj befizetésének igazolására szolgáló iratot is mellékelni kell.

A pályázat benyújtásának ideje és helye:
A pályázatokat 2018. május 7-ig kell eljuttatni:

– a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületéhez (1146 Budapest, Hermina út 57., postacím.: 1380 Budapest, Pf. 1075. telefonszám: 06/1 – 384 – 5541), – a Hermina Egyesülethez (1146 Budapest, Hermina út 47., postacím: 1406 Budapest, Pf. 40.,telefonszám: 06/1 – 273 – 0755 vagy 06/1 384 – 8440 / 107., 108. mellék), illetve

– az info@vaklakas.hu e-mail címre.

Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat akkor is, ha azt, legkésőbb 2018. május 7-én postára adják. A határidő lejártát követően benyújtott pályázat érvénytelen.

Az elbírálás módja:
A benyújtási határidő lejártát követő 45 napon belül az Alapítvány kuratóriuma a pályázók rászorultsága alapján dönt a támogatások odaítéléséről.

A kuratórium a pályázótól nem kér hiánypótlást vagy bármilyen kiegészítést, kizárólag az elbíráláskor rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ezért minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat teljes körűen, részletesen, világosan és egyértelműen tartalmazza a szükséges információkat.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy elérhetőségüket (különösen mobiltelefon szám, e-mail cím) a pályázati adatlapon mindenképp tüntessék fel!

A pályázókat a pályázat eredményéről az Alapítvány kuratóriuma írásban értesíti, ezen túlmenően a nyertesek listáját saját honlapján, a Hermina Egyesület és a Vakok és Gyengénlátók Közép–magyarországi Regionális Egyesületének honlapján, illetve a “Vakok Világa” c. folyóiratban is közzé teszi.

A támogatás kifizetése és felhasználása: 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás kifizetése utólagosan, a benyújtott szerződés, számla vagy más bizonylat alapján átutalással, vagy készpénzzel történik. Csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség előleg folyósítására.

Az odaítélt összeg tényleges átutalására (kifizetésére) 2018. október elején kerülhet sor, mivel az alapítói vagyon banki lekötése ekkor jár le. Az összeg felhasználására 2018. december 31-ig van lehetőség, az addig fel nem használt pénz a következő évben megpályázható összeget gyarapítja. A kifizetés és felhasználás konkrét módját az Alapítvány a nyertes pályázóval írásban, megállapodás útján rögzíti.

Az Alapítvány Alapító Okirata a pályázatok benyújtásának helyén és a honlapon is megtekinthető.

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

Az Alapítvány a K and H Bank Zrt. – nél vezetett:
10409015 – 50526588 – 89661009  számlaszámára
várja a felajánlásokat, melyeket előre is köszön.

Amennyiben céljainkkal egyetért, és lehetősége van rá, kérjük, támogassa alapítványunkat!

Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlását is – örömmel és köszönettel – fogadjuk!

Budapest, 2018. január 26.

Az alapítvány kuratóriuma

A képen egy rajzolt ház látható, mellette egy sor felújításhoz használt eszköz

A kép forrása: http://thesmithrealtors.com/